Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η πολιτική της SPECIAL SUPPORT GROUP αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς:

 • Να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις Ποιότητας της Αγοράς προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας προς το προσωπικό για την Υγεία και Ασφάλειά του, τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο.
 • Να προστατεύουμε το περιβάλλον αφού θεωρούμε την προστασία του σαν μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.

Ποιότητα, Ασφάλεια & Σεβασμός του Περιβάλλοντος για εμάς τους ανθρώπους της SSG. σημαίνει ότι οι δραστηριότητές μας είναι σύμφωνες:

 • με τις απαιτήσεις των πελατών μας & τις συμβατικές υποχρεώσεις
 • με τις απαιτήσεις για Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • με τις απαιτήσεις της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • με τους αντικειμενικούς σκοπούς / στόχους Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που θέτουμε

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω η εταιρεία μας:

1. Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα το οποίο αποτελείται από:

 • Σύστημα ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, που βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008.

2. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, όπου είναι εφικτό καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση όλου του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης

3. Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους βελτίωσης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί μας είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας για θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Η μεγιστοποίηση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού για όλο το διαχειριστικό σύστημα
 • Η συνεχής βελτίωση της Περιβαλλοντικής μας επίδοσης
 • Η μείωση της ρύπανσης και γενικά της επιβάρυνσης των υδάτινων αποδεκτών και του εδάφους.
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας
 • Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η συνεχής ενημέρωση & ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία
 • Ο εκμηδενισμός των εργατικών ατυχημάτων και συμβάντων

4. Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος

5. Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα

6. Καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών / στόχων που έχουν τεθεί

7. Υποστηρίζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική επικοινωνία (με πελάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) για θέματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία

8. Δεσμεύεται ότι:

 • Συνεχώς θα αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Θα συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις καθώς και τις νομοθεσίες του εργατικού δικαίου.
 • Θα βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις που αφορούν:
  • Την Ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ως προς την ικανοποίηση των πελατών μας.
  • Την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
  • Τη Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, αναλύοντας και αναπτύσσοντας τις εργασιακές πρακτικές, τις συνθήκες εργασίας, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας στο τηλέφωνο ή στείλτε μας μήνυμα
για να συμφωνήσουμε το μοντέλο συνεργασίας που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Στείλτε μήνυμα
ή καλέστε μας στα Τ. 210 2792259 Φ. 210 2754743