Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης και Πυρασφάλειας

Πυρασφάλεια σημαίνει εγγύηση, συναίσθηση ή βεβαιότητα για την έλλειψη κινδύνων από πυρκαγιές. Ωστόσο, αν θέλουμε να δοθεί έμφαση στο μηχανισμό της εξασφάλισης διαφόρων (εργασιακών και άλλων) χώρων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. από τα ατυχήματα, που μπορεί να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά, πιο σωστό είναι να μιλάμε για πυροπροστασία.

Σύστημα πυρανίχνευσης ονομάζεται μία ομάδα από συσκευές που σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν έγκαιρα μία εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά και άλλα μέσα.

Η εταιρεία SSG αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε ως μια δυναμική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υπηρεσιών πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης & Πυρασφάλειας και η Παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικές Υπηρεσιών σε: Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Συγκεκριμένα:

 • Εκπόνηση Μελετών Πυρασφαλείας προκειμένου να προσδιοριστούν και να προταθούν οι καλύτερες και οι πιο πρόσφορες λύσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων.
 • Παροχή αναγκαίας καθοδήγησης στη διεκπεραίωσης νομίμων αιτημάτων, καθώς και τις κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.
 • Εγκατάσταση μόνιμων και φορητών μέτρων και μέσων πυρασφαλείας και πυροπροστασίας καθώς και την αναγκαία συντήρηση αυτών και την εγγύηση καλής λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελέτης για την διαχείριση των πόρων της επιχείρησης προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προμήθειες του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων ασφάλειας και πυρασφάλειας αυτού.
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και μέσων ασφαλείας και πυρασφαλείας όπου είναι δυνατόν να αξιολογηθούν υφιστάμενες μελέτες αλλά και μέσα και μέτρα πυρασφαλείας και ασφαλείας εάν αυτά είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εάν εμπεριέχουν τις βέλτιστες τεχνολογικά λύσεις, εάν έχουν γίνει οι οικονομίες κλίμακος που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τον κατάλληλο και αποτελεσματικό συνδυασμό αυτών. Υποβολή προτάσεων και λύσεων έτσι ώστε τα μέτρα και μέσα ασφάλειας και πυρασφάλειας να είναι σύγχρονα, οικονομικά, αποτελεσματικά και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Εκπόνηση μελετών ασφαλείας επιχειρήσεων, οργανισμών και φυσικών προσώπων συμφώνων προς την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες περιέχουν:
  1. Σχέδιο ασφάλειας όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφάλειας, τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα και οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.
  2. Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων.
  3. Eκπόνηση μελετών τρωτότητας χώρων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων όπου περιγράφονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή επιχείρηση από τις περιπτώσεις των κακόβουλων ανθρώπινων ενεργειών αλλά και των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και άλλων δράσεων που διενεργούνται και υφίστανται στο χώρο.
 • Προμήθεια, εμπόριο, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
 • Μελέτη, Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση Μονίμων Συστημάτων Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης
 • Μελέτη & Σχεδιασμό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Προμήθεια & Εγκατάσταση Πυράντοχων Κουφωμάτων
 • Εμπορία υλικών, εξαρτημάτων & εξοπλισμού Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης & Πυροπροστασίας
 • Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
 • Προμήθεια και Πώληση Πυροσβεστικών Υλικών
 • Μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων και ειδών ενεργητικής πυροπροστασίας, ειδικότερα:
  1. Συστήματα κατάσβεσης νερού, sprinkler, αφρού, σκόνης
  2. Συστήματα κατάσβεσης αερίων
  3. Συστήματα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειρείων, κατηγορίας F-CLASS
  4. Συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων, συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα
  5. Πυράντοχα κουφώματα, Μεταλλικές, Υάλινες, Ξύλινες Πυράντοχες Πόρτες, μονόφυλλες και δίφυλλες, Πυράντοχα Υαλοστάσια και Παράθυρα σταθερά και ανοιγόμενα, Πυράντοχες Συρόμενες πόρτες, Πυροκουρτίνες και Πυράντοχα ρολλά
  6. Πυροφραγμούς και δομικά πυράντοχα υλικά παθητικής Πυροπροστασίας
  7. Φωτιστικά ασφαλείας
  8. Πυροσβεστικά αντλητικά συγκροτήματα και φορητές αντλίες πυρόσβεσης
  9. Πυροσβεστήρες φορητούς και τροχήλατους
  10. Πυροσβεστικό εξοπλισμό
 • Πώληση και συντήρηση συσκευών ή εξαρτημάτων σε ότι αφορά τις κάτωθι δραστηριότητες:
  1. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ασφαλείας
  2. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Πυρασφάλειας
  3. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Προσπέλασης
  4. Συστήματα Διαχείρισης και Κατάσβεσης Αερίων
  5. Συστήματα Διαχείρισης και Μεταφοράς Εικόνας
  6. Συστήματα Διαχείρισης και Μεταφοράς Ενέργειας
 • Ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως Ηλεκτρομηχανολογικών και Ηλεκτρονικών έργων για οποιασδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή του Δημοσίου.

H εταιρία φέρει πιστοποίηση έγκρισης κανονισμού ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΝΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, LPR-410.08.260 (ΒUREAU VERITAS), για τον Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση, Αναγόμωση και Πώληση Πυροσβεστικών Υλικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας στο τηλέφωνο ή στείλτε μας μήνυμα
για να συμφωνήσουμε το μοντέλο συνεργασίας που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Στείλτε μήνυμα
ή καλέστε μας στα Τ. 210 2792259 Φ. 210 2754743