Πιστοποιητικά ISO

ΔΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
SPECIAL SUPPORT GROUP κατέχει την πιστοποίηση στα ακόλουθα διαχειριστικά συστήματα:
 • ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
 • ISO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητική τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα ή και υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

ISO 9001:2008

Άνοιγμα PDF

Το πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Αναμφισβήτητα αποτελεί όφελος για όλες τις εταιρείες να διαχειρισθούν τα θέματα υγείας και ασφάλειας με άμεσο στόχο την μείωση της επικινδυνότητας κατά την εργασία, και απώτερο στόχο την μείωση των χρόνων απουσίας από την εργασία εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων, και την μείωση του οικονομικού κόστους για την επιχείρηση.

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος κατά OHSAS 18001:

 • Συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού
 • Απτή απόδειξη μιας υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων
 • Επίτευξη καλύτερων όρων ασφάλισης του προσωπικού (μειωμένα ασφάλιστρα)
 • Επίδειξη επιμέλειας και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό

OHSAS 18001:2007

Άνοιγμα PDF

Με την πραγματοποίηση των προδιαγραφών του ISO 14000 δημιουργήθηκε μία παγκόσμια εστίαση στο περιβάλλον και με αυτό τον τρόπο παρακινεί για ένα πιο καθαρό, ασφαλή και υγιή κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν για την προστασία του περιβάλλοντος, να αποφύγουν την μόλυνση του περιβάλλοντος και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Επίσης, το ISO 14001:2004 ζητάει να ενεργοποιηθεί μια περιβαλλοντική πολιτική στην επιχείρηση γύρο από την οποία προσαρμόζονται πολιτικές της εταιρείας όσο αφορά το προσωπικό και την κοινωνία.

Το πρότυπο ISO 14001:2001 έχει ως στόχο:

 • Τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού
 • Την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ)
 • Τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές

ISO 14001:2004

Άνοιγμα PDF

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας στο τηλέφωνο ή στείλτε μας μήνυμα
για να συμφωνήσουμε το μοντέλο συνεργασίας που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Στείλτε μήνυμα
ή καλέστε μας στα Τ. 210 2792259 Φ. 210 2754743